Top

Etički kodeks

UVOD

Etički kodeks definira način ponašanja, poštivanje opštih i posebnih moralnih i etičkih principa od strane osoba  (fizička lica) i organizacija/udruženja (pravna lica) organizovane/udružene u Koaliciju za zaštitu rijeka BiH (u nastavku teksta skraćeno “Koalicije/a“).

Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sistem vrijednosti koje članovi/ice (fizička i pravna lica) Koalicije uvažavaju u svom djelovanju, te neprekidno razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjima u cilju pridržavanja ovog Kodeksa.

TRANSPARENTNOST. Sve članice Koalicije će informisati javnosti o svom radu, što se ogleda prvenstveno u objavi informacija i komunikacija na web stranicama i društvenim mrežama Koalicije, te putem zasebnih  web stranica i društvenih mreža članova/članica Koalicije.

Osnovno načelo: transparentno je ono što je objavljeno.

OTVORENOST.  Sve članice Koalicije udružene u Koaliciju prakticirati će otvoren pristup prema drugim organizacijama civilnog društva, institutcijama vlasti, donatorskim organizacijama, poslodavcima, obrazovnim ustanovama, medijima, građanima i građankama.

INTEGRITET. Integritet Koalicije počiva na integritetu svih članova/ica Koalicije, a svjesne su da interes zaštite okoliša/životne sredine sa posebnim naglaskom na zaštitu svih rijeka BiH mora biti iznad privatnih interesa i da interes i ciljevi Koalicije moraju biti iznad ličnih interesa.

Članovi/ice Koalicije su dužne postupati na način da svojim cjelokupnim ponašanjem ničim ne narušavaju ugled Koalicije.

Članovi/ice Koalicije moraju biti svijesni da svojim radom, implementacijom pojedinačnih projekata i aktivnosti doprinose stvaranju ugleda Koalicije u društvenoj sredini. Od članova/ica Koalicije se očekuje da prilikom obavljanja pojedinačnih/individualnih projektnih aktivnosti te zajedničkih zadataka sa drugim članovima/icama Koalicije ili drugim pravnim i/ili fizičkim licima da djeluju politički neutralno i nepristrasno, da zajedničke zadatke, aktivnosti te individualne projektne aktivnosti izvršavaju stručno, savjesno i kvalitetno.

PROFESIONALIZAM. Profesionalni pristup podrazumijeva principijelno i nepristrasno postupanje u javnom interesu i prema svim članovima/icama Koalicije te šire javnosti na način da se promovira pravednost.

Članovi/ice Koalicije ne smiju da obećavaju ono što nisu u mogućnosti da ispune, već treba da se pridržavaju obećanog kako bi dokazali svoju profesionalnost i pouzdanost oranizacije/udruženja koju predstavljaju, odnosno integritet svog karaktera ako djeluju samostalno.

Članovi/ice Koalicije ne smiju zloupotrijebiti položaj radi sticanja lične ili koristi trećih osoba, koristiti se podacima Koalicije, kontaktima ili informacijama pribavljenim tokom djelovanja unutar Koalicije.

POLITIČKA NEZAVISNOST. Članovi/ice Koalicije ne smiju biti povezani ni sa jednom političkom partijom.

NEDISKRIMINACIJA. Članovi/ice Koalicije moraju poštivati načelo jednakosti, uvažavati individualne razlike drugih članova/ica Koalicije i šire javnosti s obzirom na spol, dob, rasu, nacionalnost, etničko porijeklo, kulturu, religiju, tjelesne osobine, seksualnu orijentaciju, jezik, socio-ekonomski status i slično.

SOLIDARNOST. Članovi/ice Koalicije su spremni da pomažu jedni drugima. Zajednički organiziraju aktivnosti, timski sudjeluju u akcijama Koalicije koliko je to u njihovoj moći.

ZAKONITOST. Članovi/ice Koalicije implementiraju svoje aktivnosti u skladu sa važećom pravnom regulativom, časno i u granicama svojih kompetencija i nadležnosti, poštujući ljudska prava i dostojanstvo. Poštuju se unutrašnji i međunarodni propisi koji važe u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, u BiH, kao i standard poslovne etike.


OPŠTA NAČELA

Etički kodeks je baziran na poštivanju vrijednosti, principa i normi ponašanja utvrđenih Kodeksom ponašanja za organizacije civilnog društva u BiH, iz januara 2017. godine. Članovi/ice Koalicije u svom se radu rukovode opštim načelima profesionalne etike. Ova se načela ogledaju u odnosu prema radu, saradnicima, partnerima,  u odnosu prema članovi/icama Koalicije i ostalim pripadnicima društva.

Sprečavanje sukoba interesa

U vršenju svojih redovnih poslova, kao i u slučaju učestvovanja u radu u komisijama i drugim radnim  tijelima, član/ica Koalicije ne smije da dozvoli da njegov/njen privatni interes dođe u sukob sa javnim interesom i interesom Koalicije.

Spečavanje zloupotrebe položaja

Članovi/ice Koalicije obavezne su da kontinuirano spriječavaju zloupotrebu položaja od strane bilo kojeg člana/ice Koalicije.

Postupanje sa informacijama

U vršenju svojih aktivnosti i poslova članovi/ice Koalicije će informacije koje su im dostupne koristi na propisani način. Prikupljene informacije će koristiti radi dobrobiti Koalicije i NVO kojoj pripadaju, s tim da u slučaju konflikta interesa o ovome pisanim putem izvjeste Članove odbora Koalicije, odnosno upravu Koalicije.

Politička neutralnost

Članovi/ice Koalicije u vršenju svoje dužnosti pridržavaju se političke neutralnosti. Na događajima i pri obavljanju poslova vezanih za implementaciju određenog  projekta, kroz osoblje, radnike/ce i volontere/ke ne smiju da nose i ističu simbole političkih stranaka, niti njihov propagandni materijal, te da javno ispoljavaju svoja uvjerenja vezano za političke stranke i njihovo djelovanje.

Ophođenje sa javnosti

U ophođenju sa javnosti (građanima/kama BiH i drugim osobama, državljanima drugih država) članovi/ice Koalicije su dužni da postupaju profesionalno, ljubazno i pristojno, da poštuju ličnost i dostojanstvo osobe, pokažu zainteresovanost i strpljenje posebno sa neukom strankom, blagovremeno i tačno daju podatke i informacije, pružaju pomoć.

Članovi/ice Koalicije jednako postupaju prema javnosti bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke pripadnosti ili porijekla, socijalne pripadnosti ili porijekla, jezičkog i rasnog porijekla, političkih, vjerskih ili drugih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti odnosno hendikepiranosti, obrazovanja, spola, bračnog ili porodičnog statusa, spolne orijentacije, imovinskog stanja, entitetskog državljanstva ili drugog statusa, dok sa posebnom pažnjom postupaju prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

Predstavljanje Koalicije

Odijevanje

Članovi/ice Koalicije su dužni da budu prikladno i uredno odjeveni, primjereno poslovima koji se obavlja i da svojim načinom odjevanja ne narušavaju ugled Koalicije.

Visibility i drugi promotivni materijal koji označava/simbolira Koaliciju poput logotipa i natpisa “Koalicija za zaštitu rijeka BiH“ će se koristiti i nositi na dogođajima u skladu sa prethodnim dogovorom članova/ica Koalicije.

Koraci detekcije, prijave i procesuiranja mita i korupcije u eksternom poslovanju

Članovi/ice Koalicije koji sarađuju sa primateljima sredstava, kompanijama, dobavljačima, medijima, su dužni u komunikaciji jasno definisati posvećenost transparentnom poslovanju i jasno naglasiti da organizacija/udruženje kao i Koalicija ima nultu toleranciju prema mitu i korupciji.

Ovaj Etički kodeks je kreiran u skladu sa zakonskim odredbama i međunarodnim standardima dobrog upravljanja. Etički kodeks predviđa proceduru žalbe, odnosno prijave mita i korupcije, projektnom timu ili upravi Koalicije. U slučaju prijave uprava Koalicije i direktor/ica prijavljenog udruženja/NVO, odnosno člana/ice Koalicije formiraju interventni tim koji u roku od 48 sati posjećuju prijavljeno Udruženja/NVO, odnosno člana/ice Koalicije radi provjera navode iz prijave, komparira dokumentaciju, provjerava tačnost informacija ili njihovu povezanost analizirajući projektne dokumente, društvene mreže, traži na uvid izvode ličnih računa ili izvode računa osoba koje se dovode u vezu sa mitom i korupcijom, po potrebi obavlja dodatne intervjue i kreira zapisnik sa predloženim mjerama. Direktor/ica prijavljenog udruženja/NVO, svojom posebnom odlukom usvoja ili odbija predložene mjere. Prijavitelj/ka mita i korupcije je uvijek zaštićena, nikada ne smije snositi posljedice i dobija informaciju o poduzetim mjerama.

Sankcije

Uprava Koalicije će procijeniti težinu povrede i odrediti potrebne sankcije za člana/icu Koalicije, naročito ako dođe do narušavanja imidža Koalicije, ili ako se naruši bilo koja odredba ovog Etičkog kodeksa.

U slučaju lakše povrede ovog Etičkog kodeksa, uprava Koalicije će Odlukom odrediti mjeru: opomena pred isključenje člana/ice Koalicije koja je isti prekršila, iz Koalicije.

U slučaju teže povrede ovog Etičkog kodeksa, uprava Koalicije će Odlukom odrediti mjeru: isključenje člana/ice Koalicije koja je isti prekršila, iz Koalicije.

O procjeni težine povrede ovog Etičkog kodeksa će se pripremiti poseban, pisani Zapisnik, koji će biti dostavljen članu/ici Koalicije koja je isti prekršila zajedno sa određenom mjerom i poukom o pravnom lijeku sa rokom žalbe od osam (8) dana od kada je Odluka o određenoj mjeri zaprimljena. Odluka po žalbi je konačna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Odredbe ovog kodeksa će se primjenjivati na: sve članove/ice Koalicije, uključujući zaposlenike, pripravnike, volontere, podugovarače Koalicije i sl.

Član/ica Koalicije koji/a uoči da drugi član/ica Koalicije krši etičke principe ponašanja, dužan/na ga je na to upozoriti i na kolegijalan, neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

Za zaštitu Kodeksa i njegovu primjenu nadležno je rukovodstvo organizacije/udruženja člana/ice Koalicije.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu sa danom njegovog donošenja.