Top

Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u FBiH!

Dom naroda Parlamenta Federcije Bosne i Hercegovine, sa 33 glasa ZA, jedan suzdržan i bez glasova protiv, usvojio je Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, koji predviđa zabranu planiranja i izgradnje novih malih hidroelektrana u FBiH.

Ovim zakonskim izmjenama je precizirano da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

Pod malom hidroelektranom se u zakonskim izmjenama podrazumijeva hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW.

Zakon ostavlja tri godine investitorima koji već imaju koncesione ugovore da u tom roku pribave druge dozvole, poput vodne saglasnosti, a ukoliko u tome ne uspiju, onda neće moći dobiti energetsku dozvolu.

Ova odredba je navedena, jer po pravu ni jedan Zakon se ne može retroaktivno primjenjivati,åå jer se onda gubi pravna sigurnost države.

Ovaj zakon je rezultat višegodišnje borbe aktivista i aktivistkinja iz cijele Bosne i Hercegovine koji su se u svojim lokalnim zajednicama borili protiv štetnih projekata i svojim tijelima branili rijeke, da bi se udružili u Koaliciju za zaštitu rijeka BiH 2016. godine.